` Bonitačný poriadok | Slovenský hovawart klub
 
 
English Deutsh
 
 
Vitajte na oficiálnej stránke SHK
Verzia pre tlač

Bonitačný poriadok

Slovenský hovawart klub - bonitačný poriadok

Všeobecné ustanovenia.

 

Úspešné absolvovanie bonitácie je základnou podmienkou pre zaradenie jedinca do chovu. Jej účelom je ohodnotiť každého jedinca (ohodnotenie je vyjadrené bonitačným kódom) a posúdiť, či jevhodný pre ďalšiu plemenitbu. Pridelený bonitačný kód, spolu s Preukazom pôvodu predstavujú základné informácie, ktoré potrebuje poradca chovu aby mohol vybrať kombináciu najvhodnejších jedincov, ktorí sú čo do exteriéru, zdravotného stavu a povahy vhodní pre chov a ďalší rozvoj plemena.

 

Bonitáciu môže absolvovať každý jedinec iba jedenkrát v živote. Iba pri neúspešnom výsledku v hodnotení povahy, prípadne ak bolo konštatované, že daný jedinec nemá ukončený rast, môže pes bonitáciu ešte 1x opakovať. Pri opakovanej bonitácii sa poplatok platí ešte raz, s výnimkou háravej suky, alebo psa / suky, ktorým bolo bonitačnou komisiou odporúčané bonitáciu opakovať.

 

Usporiadateľ bonitácie na Slovensku je SHK. Miesto a dátum bonitácie určuje výbor SHK podľa potrieb plemena. Na bonitácii musia byťpredvedení minimálne traja jedinci a maximálne 20 v jeden deň. Bonitácia sa nemôže uskutočniť v deň konania výstavy, ktorej sa bonitovaní jedinci účastnia.

 

Bonitačná komisia je navrhnutá výborom SHK. Pracuje v zložení: rozhodca pre exteriér, rozhodca pre výkon, poradca chovu prípadne ním poverený člen k zabezpečeniu merania jedincov a k zabezpečeniu akcie, člen výboru (výcvikový referent).

 

Rozhodnutie bonitačnej komisie je konečné. V prípade negatívnych výsledkov majiteľ psa nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku negatívneho výsledku vznikla. Majiteľ psa zodpovedáza škody spôsobené jeho psom.

Na bonitácii sa nesmú zúčastniť jedinci chorí, prípadne z choroby podozriví.

Zvod mladých.

Absolvovanie zvodu mladých je nutnou podmienkou pre účasť na bonitácii.

Podmienky:

–vek 6 – 18 mesiacov

–čistokrvnosť overená PP

–u importovaných jedincov je potrebnápre registrácia v SPKP SKJ.

Pri zvode sa posudzuje exteriér jedinca s dôrazom na poukázanie ako kladov tak aj nedostatkov. Hodnotí sa vývoj jedinca a kontroluje sa stav chrupu. Majiteľ predvádzaného jedinca je oboznámený s prípadnou možnosťou korekcie nedostatkov.

Výsledok zvodu sa zapisuje do zvodovej karty, ktorej originál obdrží majiteľ jedinca.

 

Podmienky účasti na bonitácii.

 

–bonitovaní jedinci musia v deň bonitácie dosiahnuť vek u psov 24 mesiacov a u súk 18 mesiacov,

–čistokrvnosť musí byť osvedčená PP vydaným plemennou knihou uznávanou FCI,

–účasť na zvode mladých vo veku 6 – 18 mesiacov,

–absolvovaný RTG na dyspláziu bedrových kĺbov vo veku minimálne 16 mesiacov  s vyhodnotením na SHK určenom pracovisku(od 1.6.2013 – Zvieracia klinika plus Trnava – MVDr. Ivan Pašek )

–výsledok si majiteľ nechá potvrdiť do PPa vyžiada si originál protokolu, ktorý predloží pri bonitácii,

–RTG snímka musí byť vyhotovená v plnej narkóze psa. Iné vyšetrenia súdobrovoľné, ich výsledky budú uvedené v bonitačnej kartepsa/suky ako aj pri prezentácii chovných jedincov na www stránke klubu.

–do chovu jeprípustný výsledok RTG DBK max. 1/1 resp. Bu súk, u psov0/0, resp. A. Psy s hraničným stupňom DBK, t. j. 1/1,0/1, 1/0, resp.B majú v zmysle chovateľského poriadku obmedzené krytie na jeden vrh

–výstavné ocenenie minimálne „veľmi dobrý" z triedy mladých alebo dospelých získané na výstave so zadávaním CAC SR (národná, medzinárodná, špeciálna alebo klubová).

 

Priebeh bonitácie.

 

Pre hladké zabezpečenie priebehu bonitácie musí byť zabezpečená dostatočne veľká plocha s možnosťou ukrytia a odkladania psov, ktorí sa zúčastňujú bonitácie. Meracia šibenica na zisťovanie kohútikovej výšky,meracie pásmo dl. 150 cm, ochranné oblečenie figuranta, rukáv,plenta na ukrytie figuranta, príp. terénna skrýša

 

Bonitácia pozostáva:

 

1. z posúdenia exteriéru jedinca včítane merania potrebných mier. Záznam vyhodnotenia sa robí do predtlačeného formulára (bonitačná karta), ktorý zahrňuje detailné a kompletné zhodnotenie v zmysle štandardu plemena.

2. z posúdenia povahy, ktorá sa hodnotí počas celého priebehu bonitácie. Počas skúšky povahy musí pes preukázať, že má vyrovnanú povahu.

 

Pri skúške povahy sa hodnotí:

 

a, správanie psa počas merania a predvádzania.

b, správanie psa pri prechode skupinou osôb a reakcia na streľbu.

c, odvaha a bojovnosť, podľa kritérií skúšky SVV1, (pri napadnutí psovoda - bez povinného

zákusu).

a, pes počas merania, kontroly zubov, kontroly semenníkov a predvádzania v kruhu nesmie prejavovať známky strachu a / alebo agresivity.

b, psovod s upútaným psom prechádza určeným smerom, kde sa stretáva so skupinkou (min. piatich) pohybujúcich sa osôb. Do skupinky vstúpi 2-krát, pričom pohybom opíše tvar číslice 8. Pri druhom prechode sa zastaví v strede skupinky. Pes má vtedy sedieť pokojnepri nohe psovoda. Keď sa psovod zastaví, zastaví sa aj pohyb osôb v skupinke. Jeden člen skupinky pristupuje k psovodovi, predstaví sa a skontroluje psovi tetovanie v uchu. Pes pri tom nesmie prejavovať známky strachu ani agresivity. Pes môže mať nasadený náhubok. Počas prechodu skupinou osôb dáva rozhodca pokyn k streľbe. Streľba sa opakuje aj počas prechodu psovoda so psom od skupinky k úkrytu figuranta. Pri vedení psa by mala byť vôdzka voľnejšia (pes by nemal ťahať), aby bolo možné objektívneposúdiť prípadnú strachovú reakciu na streľbu.Pes nesmie reagovať na streľbu strachom, pokusom o útek, ani agresívne.

c, rozhodca pri skúške odvahy a bojovnosti má k dispozícii figuranta. Na pokyn rozhodcu ide psovod s upútaným psom určeným smerom k úkrytu. Keď je psovod asi 10 m od úkrytu, figurant vystúpi z úkrytu a kráča smerom na psovoda so psom. Na povel psovoda „Stojte!" sa figurant zastaví na vzdialenosť 4-5 metrov od psovoda a začnú pokojný rozhovor. Ak sa pes správa agresívne (vidí a cíti ochranný rukáv), psovod ho môže upokojovať (stretnutie sa môže opakovať, kým sa pes neupokojí). Hneď ako sa pes upokojí, rozhovor medzi psovodom a figurantom sa mení na hádku a vyvrcholí napadnutím psovoda (figurant pritom naznačí psovi údery palicou). Pes musí ihneď reagovať razantným protiútokom alebo blokovaním figuranta. V okamihu útoku psovod nepustí vodidlo, ale ponechá psovi voľnosť na vykonanie zákroku na celú dĺžku vodidla. Pri veľmi dobre zvládnutom psovi je možné pri protiútoku pustiť vôdzku a tým umožniť psovi lepší priestor na obranu psovoda. Oproti SVV1 pes nemusí vykonať zákus, ale musí rýchle a nekompromisne brániť psovoda na celú dĺžku vodidla. Na pokyn rozhodcu figurant ukončí útok a zostane pokojne stáť. Psovod môže psa ovplyvniť povelom na pustenie figuranta, resp. ukľudnenie.Pes prechádza do kľudu a so psovodom odchádza na povel rozhodcu určeným smerom. Znovu prechádzajú skupinkou osôb, tu sa hodnotí „odreagovanie" psa.

 

Ohodnotenie povahy:

(osobitne sa hodnotí každý z bodov)

Pre hodnotenie podľa bodov a a b:

A – istý, priateľský, sebavedomý

B – veľmi priateľský alebo spočiatku nepokojný, neskôr ako A

C – trvalo nepokojný, bez príznakov strachu

D – nervózny, napadajúci, nedá sa upokojiť

E – ustráchaný alebo agresívny, reakcia na streľbu (evidentný strach, snaha o útek)

 

Hodnotenie bojovnosti – c :

 

A –razantný útok na celú dĺžku vodidla resp. blokácia, neuhýba na náznaky úderov

B –prudký útok, na náznaky úderov palicou prechodne uhýba

C – pomalšie nasadenie k útoku, na údery palicou uhýba, resp. uhýba ajfigurantovi, ale ostáva v obrannom postoji

D – na ohrozenie nereaguje, zostáva flegmaticky pri nohe psovoda,

E – reaguje úplne pasívne alebo útekom,

 

Povahu hodnotí trojčlenná bonitačná komisia v zložení: delegovaný rozhodca pre výkon, rozhodca pre exteriér a člen výboru klubu (výcvikový referent). Výsledná známka je určená po dohode všetkých troch členov bonitačnej komisie.

Pre zaradenie do chovu musí byť ohodnotenie medzi A – C. Pri ohodnotení D a E nie je jedinec vhodný pre chov.

 

Bonitačný kód.

 

Bonitačný kód vychádza z hodnotenia v bonitačnej karte a charakterizuje jedinca po všetkých stránkach. Skladá sa z nasledovných častí: celkový vzhľad(typ) / opis/ povaha.

 

Výsledok bonitácie.

 

Po celkovom zhodnotení predvedeného jedinca komisia udelí výsledné hodnotenie:

chovný – u jedincov bez závažných vád, kde je predpoklad udržania minimálne doterajšieho stavu a úrovne hovawartov ako v exteriéri, tak aj v povahe.

nechovný – u jedincov s vadou alebo vadami vylučujúcimi z chovu po stránke exteriéru v zmysle štandardu plemena. Rovnako aj u jedincov, ktorí sa po stránke povahy prejavujú ako úplne bojazliví, reagujúci na streľbu, flegmatickí alebo nadmierne agresívni.

Bonitačná komisia môže povoliť opakovanie skúšky povahy.

 

Záverečné ustanovenia.

 

Údaje o bonitácii jedincov sa zaznamenávajú do bonitačnej karty. Celkový výsledok a získané hodnotenie sa zaznamenáva do preukazu o pôvode psa. Oba záznamy potvrdzuje bonitačná komisia.

Bonitačná karta sa vypisuje dvojmo, s týmto určením:

–originál pre majiteľa psa

–kópia pre poradcu chovu

Povinnosťou poradcu chovu, alebo určeného člena bonitačnej komisie je v najbližšom termíne od konania bonitácie zverejniť výsledky bonitácie a zvodu mladých v Spravodajcovi SHK, na webovej stránke klubu, príp.v Kynologickej revue aj s hodnotením jedincov.

Zaradenie do registra chovných jedincov vykoná SPKP na žiadosť majiteľa v zmysle Zápisného poriadku UKK.

 
 
nové
© 2009-2020 Slovenský hovawart klub. Všetky práva vyhradené.